شنوایی کودکان دارای مشکلات خواندن را بررسی کنید

یک مطالعه جدید نشان داده است که 25 درصد کودکان و نوجوانانی که مشکلات خواندن دارند، درجاتی از کم شنوایی متوسط  را نشان داده اند که والدین و یا معلمان آنها از آن بی اطلاع بوده اند.

پژوهشگران معتقدند که اگر آگاهی بیشتری از مشکلات شنوایی جوانان داشته باشیم آنان میتوانند حمایت های ساختارمند بیشتری که به تقویت مهارت های خواندن و نوشتن آنها کمک می کند دریافت کنند.

در این پژوهش کودکان دارای اختلالات خواندن و نوشتن (dyslexia) با نوجوانانی که در تاریخچه خود عفونت های گوش مکرر را نشان داده اند مقایسه شده اند که آیا الگوهای مشابهی از مشکلات سواد آموزی در آنها وجود دارد.

در این مطالعه 195 کودک در سنین 8 تا 10 سال که 36 نفر آنها دارای دیسلکسیا و 29 نفر عفونت های گوش مکرر بودند، تست هایی را برای آزمودن مهارت های خواندن و نوشتن خود تکمیل نمودند. 18 ماه بعد،  پس از اینکه ارزیابی هایی شنوایی نیزانجام شده بود، آنها دوباره مورد آزمون قرار گرفتند.

 هیچ یک از والدین کودکان دارای دیسلکسیا اطلاعی از کم شنوایی کودک خود نداشته اند اما ارزیابی ها نشان داد که 9 نفر از 36 کودک  درجاتی از کم شنوایی را نشان داده اند.

 حود یک سوم کودکان دارای عفونت های گوش مکرر نیز مشکلات خواندن و نوشتن را نشان داده اند.

کودکان دارای دیسلکسیا در حیطه های morphology و phonology بیشتر مشکل دارند که باید پله پله به آنها آموزش داده شود که چگونه از این مهارت ها استفاده نمایند.اما کودکان با عفونت های گوش مکرر بیشترین مشکل را در بخش phonology و درک زبان گفتاری دارند.بنابراین آگاه سازی والدین و معلمان در این خصوص بسیار حاِئز اهمیت می باشد.

منبع:

Coventry University. "Screen children with reading difficulties for hearing problems." ScienceDaily. ScienceDaily, 5 October 2017. <www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005190248.htm>.
 
  • 1396/07/22

دیدگاه ها