ارزیابی بینایی مددجویان در مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش

وضعیت بینایی مددجویان در تاریخ 3 و 4 دی ماه 96 مورد ارزیابی قرار گرفت...

مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش هر 6 ماه یک بار با همکاری مرکز امید فردا وضعیت بینایی مددجویان را با دستگاه معاینه کرده و پس از انجام ارزیابی های مورد نیاز، در مواردی که نیازمند ارزیابی های بیشتر باشد این عزیزان به مراکز بینایی سنجی ارجاع داده میشوند.

 
  • 1396/10/24

دیدگاه ها