بازدید کشوری از مرکز توانبخشی سروش

در این بازدید که در تیرماه سال 94 صورت گرفت، جناب آقای مهندس رضانیا (مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی) و جناب آقای دکتر موسوی (مدیرکل محترم سازمان بهزیست استان فارس) و سرکار خانم نامجویان (معاونت محترم امور توانبخشی بهزیستی شیراز) و جناب آقای آزرمی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان شیراز) حضور داشتند).

 
  • 1394/06/20

دیدگاه ها