فهم موسیقی


راه اصلی فهمیدن موسیقی و پرورش ذوق آن تنها در تمرین شنیدن و خوب شنیدن موسیقی است. نواختن موسیقی یا دانستن نت شرط اصلی نیست. فهم واقعی موسیقی از راه تمرین و تقویت گوش بدست می آید.دو روش کلی شنیدن وجود دارد.نخست روش احساسی و عامیانه که بدون تفکر و درک موسیقی انجام می شود و از خلسه و غرق در مسايل عاطفی آن لذت برده می شود.این نوع شنیدن که رواج یادی دارد معمولا تسلی بخش و تسکین دهنده احساس ها است وفرصت هایی برای دلخوشی و فراموشی از درد ها را پیش می آورد. بخشی از شناخت موسیقی درک حالت های آن است.شناخت تم های گوناگون، این که چه عواطف و توصیف هایی درونی به وجود می آورند و احساس هایی چون عشق ،دوستی ، آرامش و شادی چگونه با موسیقی بیان می شوند.

شنیدن توأم با فهم و تفکر کمک می کند تا آدمی با درک درستی از موسیقی تاثیر بپذیرد و هر موسیقی سبک و بی ارزشی او را متأثر نسازد. اگر موسیقی به مفهوم واقعی و علمی آن در مدارس و رسانه ها همگانی آموزش داده شود از ترویج و دلبستگی عموم به موسیقی غیر اصولی و بی مقدار کاسته می شود.

اگر فکر و اندشه با موسیقی علمی آشنا شود و تمرین کافی انجام دهد، خواه ناخواه موسیقی با ارزش را تمیز خواهد داد و گرایش آن به موسیقی کم می شود.
 
  • 1394/07/03

دیدگاه ها