موسیقی نیاز انسان


موسیقی نیازی فیزیولوژیک،ذهنی، احساسی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است وازطریق این نیازها ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است.

موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد.ریتم،محرک بیولوژیک و ملودی مولد لذت، خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل کوچک ترین کنش ریتمیک ونوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد و تحریک  می کند.

موسیقی نیازی شناختی است. با توجه به موسیقی دنیایی از زیبایی ها، رمز و راز صوت ها، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصور های تازه، الهام وخلق افکار جدید لذت می برد.

موسیقی بیش از هر چیزنیاز عاطفی و احساسی است. موسیقی سیستم عواطف (لیمبیک) مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و در بسیاری از مواقع زندگی که کلام و بیان پاسخگو نیست،می تواند موجب همدردی و هم حسی شود و از همه مهمتر احساس ها را وسعت بخشد.

موسیقی به عنوان یک نیاز اجتماعی و یک نوع همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد.هر جا موسیقی جاری است، گروهی در کنار و گرد هم جمعند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع به وجود آورد و نیروی عمومی را برانگیزد.موسیقی نیروی همدلی است به همین خاطر قدرت وحدت و پیوستگی دارد و از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقه ملی بهره جست و محبت و همدلی را در جامعه تقویت کرد.
 
  • 1394/07/03

دیدگاه ها