کاشت حلزون برای چه افرادی مناسب است؟

معیار کاشت حلزون در طول سالیان متمادی، تغییر کرده است. اولین دستگاه کاشت حلزون چندکاناله در سال 1985 در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، تنها بزرگسالان ناشنوایی که بعد از اکتساب زبان دچار کم شنوایی حسی-عصبی عمیق دوطرفه شده و نمرات بازشناسی گفتار آنها با وسیله کمک شنوایی 0% بود، کاندید کاشت حلزون می شدند. کاشت حلزون برای کودکان در ایالات متحده آمریکا تا سال 1990 مورد پذیرش قرار نگرفت. امروزه، دامنه کاندیداتوری کاشت حلزون طیفی از نوزادان تا کودکان را در بر می گیرد شامل کودکانی که دچار افت شنوایی با درجات کمتر بوده و نمرات بازشناسی گفتاری بالاتری دارند. معیار فعلی کاندیداتوری کاشت حلزون مدل نوکلئوس (Nucleus) و معیارهای به کارگرفته شده در سال 1985 در جدول 1 نشان داده شده است. همچنین، معیار کاشت حلزون برای بزرگسالان بر پایه عملکرد بازشناسی جمله برای سایر شرکت های کاشت حلزون در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 1: معیار فعلی و معیارهای به کارگرفته شده در سال 1985 جهت کاندیداتوری کاشت حلزون مدل نوکلئوس (Nucleus)

معیار

1985

اکنون

سن

بزرگسالان

·      کودکان (سن بالای 12 ماهگی)

·      بزرگسالان (محدودیت سن ندارد)

شروع کم شنوایی

بعد از اکتساب زبان

·      قبل یا بعد از اکتساب زبان

درجه کم شنوایی حسی-عصبی دوطرفه

عمیق

·      کودکان زیر 2 سال: کم شنوایی عمیق

·      کودکان بالای 2 سال: کم شنوایی شدید تا عمیق در فرکانس های پایین و کم شنوایی عمیق در فرکانس های میانی و بالا

·      بزرگسالان: کم شنوایی متوسط تا عمیق در فرکانس های پایین و کم شنوایی عمیق در فرکانس های میانی تا بالا

 

نمرات بازشناسی گفتار با وسیله کمک شنوایی در بزرگسالان

0%

·      نمرات بازشناسی جمله با سمعک در گوش کاندید کاشت کمتر یا برابر 50٪

·      نمرات بازشناسی جمله با سمعک در گوش مقابل یا دوگوش کمتر یا برابر 60٪

عمکلرد گفتاری در کودکان

کاندید کاشت نیستند

·      کودکان زیر 2 سال: فقدان پیشرفت شنیداری با سمعک دوگوشی با گذشت 3 تا 6 ماه از توانبخشی شنوایی

·      کودکان بالای 2 سال: نمرات بازشناسی گفتار در گوش بهتر دارای سمعک کمتر یا برابر 30٪

                                                                                                                                                   

جدول 2: معیار کاشت حلزون برای بزرگسالان بر پایه عملکرد بازشناسی جمله برای سایر شرکت های کاشت حلزون

شرکت کاشت حلزون

معیار کاندیداتوری

Advanced Bionics

·     کم شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق

·     سن بالای 18 سال

·     شروع کم شنوایی بعد از اکتساب زبان

·     نمرات بازشناسی جمله مجموعه باز کمتر یا برابر 50٪

Med-El

·     کم شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق

·     سن بالای 18 سال

·     شروع کم شنوایی بعد از اکتساب زبان

·     نمرات بازشناسی جمله در گوش بهتر با سمعک کمتر از 40٪

Medicare

·     کم شنوایی حسی-عصبی متوسط تا عمیق

·     کم شنوایی قبل یا بعد از اکتساب زبان

·     نمرات بازشناسی جمله در گوش بهتر با سمعک کمتر یا برابر 40٪

 

 

 
  • 1394/09/17

دیدگاه ها