نقاط عطف مهم در زمینه رشد ارتباط، گفتار و زبان در کودکان خردسال چیست؟

چند سال نخست زندگی زمان حساسی برای رشد کودکان است. در اینجا به برخی از نقاط عطف مهم در رشد گفتار، زبان و ارتباط اشاره می کنیم.


نقاط عطف رشد ارتباط:

 • لبخند زدن بین 4 تا 6 هفتگی
 • نگاه کردن به سمت صدا حدود 4 ماهگی
 • توجه نشان دادن به افراد مراقب (مادر، پدر، مادر یا پدربزرگ، پرستار کودک) حدود 6 تا 7 ماهگی
 • دست دراز کردن به معنای بغلم کن حدود 6 تا 7 ماهگی
 • رعایت نوبت در صداسازی حدود 8 تا 9 ماهگی
 • بای بای کردن حدود 8 تا 9 ماهگی
 • اشاره کردن به اشیاء (اسباب بازی ها یا شیء نورانی) حدود 11 ماهگی
 • تکان دادن سر به علامت نه حدود 13 ماهگی

نقاط عطف رشد گفتار:

 • صداسازی با صداهایی شبیه مصوت ها (بغ بغو) (مثل: اووووو، ایییییی) بین 4 تا 6 ماهگی
 • ساختن یک صدای واحد (مثل: با یا گا) تا 5 ماهگی
 • تکرار یک صدای واحد (غان و غون) (مثل: بابابا یا گاگاگا) بین 7 تا 9 ماهگی
 • ترکیب صداها (مثل: باگاباگا) حدود 10 تا 12 ماهگی

نقاط عطف رشد زبان:

 • به کارگیری اولین کلمه حدود 12 ماهگی
 • به کارگیری حدود 20 کلمه بین 18 تا 20 ماهگی
 • به کارگیری 50 کلمه تا 2 سالگی
 • به کارگیری عبارات دو کلمه ای (مثل: من بلند، آب بیشتر) تا 2 سالگی

نقاط عطف رشدی فقط راهنماهای کلی برای رشد هستند. رشد گفتار، زبان و ارتباط در هر کودک متفاوت است. رشد طبیعی بر روی سنگ حک نشده است. با این وجود، والدین نگران باید با یک گفتاردرمانگر باتجربه و معتبر مشورت کنند.

 
 • 1394/09/22

دیدگاه ها