«فرکانس های گفتاری» چیست و چرا اهمیت دارند؟

صداهای گفتاری در فرکانس های مختلفی به وجود می آیند. اکثر صداهای مصوت (واکه ها) در فرکانس های پایین تر ایجاد می شوند و اکثر صداهای صامت (همخوان ها) در فرکانس های بالاتر به وجود می آیند. به طور کلی، مصوت ها، بلندتر از صامت ها هستند. اگر کم شنوایی در فرکانس های بالا رخ دهد، شنیدن صامت ها دشوارتر یا غیرممکن است. فرکانس صداهای گفتاری بین 500 تا 4000 هرتز است. فرکانس های گفتاری به این دلیل مهم هستند که ما برای فراگیری گفتار و زبان، مجبور هستیم که گفتار را بشنویم. اگر کم شنوایی در این طیف رخ دهد، با توانایی شنیدن گفتار تداخل کرده و در نتیجه منجر به ایجاد مشکلاتی در رشد گفتار و زبان و برقراری ارتباط می گردد.

 درجه کم شنوایی چیست؟

درجه کم شنوایی به معنای شدت کاهش شنوایی است. برای کودکان، شنوایی معمولا از طریق میانگین سطح شنوایی توصیف می شود.

§         طیف طبیعی یا بدون کم شنوایی: 10 تا 15 دسی بل

§         کم شنوایی ملایم/ حداقل کم شنوایی: 16 تا 25 دسی بل

§         کم شنوایی خفیف: 26 تا 30 دسی بل

§         کم شنوایی متوسط: 31 تا 50 دسی بل

§         کم شنوایی متوسط تا شدید: 51 تا 70 دسی بل

§         کم شنوایی شدید: 71 تا 90 دسی بل

§         کم شنوایی عمیق: 91 دسی بل یا بیشتر

 
  • 1394/09/26

دیدگاه ها