جايگاه آسيب در سيستم شنيداري/ زباني

موارد يكسان است يا خير! در ابتدا تصور ميشد كه مشكل در سطح رمزگرداني واجها به معناي آگنوزياي شنيداري-كلامي  يا يك آگنوزياي
واجي مي باشدبه اين دليل كه كودكان مبتلا به AEA اغلب قادرند  بسياري از اصوات غيرگفتاري مانند اصوات محيطي را رمز گرداني كنند. با اين حال هميشه اينطور نيست. در موارد شديد يا دوره اوليه بعد از شروع  مشكل اغلب اصوات مهم تشخيص داده نمي شوند. اصوات محيطي از نظر آكوستيكي خيلي ساده تر از اصوات گفتاري اند و  اين ممكن است توجيهي باشد كه چرا در موارد خفيف يا مواردي كه  در حال بهبودي اند مي توانند اصوات محيطي را تشخيص دهند. فعلاً هيچ داده الكتروفيزيولوژيك  قطعي جهت تاييد  اين موضوع  وجود ندارد .

 
  • 1394/10/01

دیدگاه ها