والدین بخوانند

مشاوره 1: توصیه هایی به والدین جهت کمک به تسهیل رشد مهارت های کلامی کودک شان

چه تعداد کودک در سراسر جهان دچار کم شنوایی می شوند؟

کم شنوایی در کودکان بسیار شایع تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 1380 هجری شمسی (WHO,2002)، 170 میلیون کودک آسیب دیده شنوایی در سراسر جهان، نیازمند دریافت حمایت بوده اند. کم شنوایی 1 تا 3 نوزاد در هر 1000 تولد را درگیر ساخته و شایع ترین اختلال حسی مادرزادی است. زمانی که ما کم شنوایی های انتقالی از قبیل موارد ایجاد شده توسط مایع گوش میانی را نیز در نظر بگیریم، این عدد افزایش می یابد.

گوش چگونه کار می کند؟

گوش دارای سه قسمت اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی، و گوش داخلی. گوش خارجی (قسمتی که شما آن را می بینید)، به داخل کانال گوش باز می شود. پرده گوش، کانال گوش را از گوش میانی جدا می کند. استخوان های کوچک در گوش میانی صدا را به گوش داخلی منتقل می سازند. گوش داخلی شامل حلزون و عصب شنوایی است که به مغز می رود. هر منبع صدا، ارتعاشات یا امواج صوتی را به داخل گوش می فرستد. این امواج صوتی از کانال گوش به پرده گوش رسیده و آن را مرتعش می کنند. ارتعاشات پرده گوش، از طریق استخوان های کوچک گوش میانی، به حلزون و عصب شنوایی در گوش داخلی منتقل می شوند. در حلزون گوش داخلی، ارتعاشات تبدیل به تکانه های عصبی شده و مستقیما به مغز می روند؛ مغز این تکانه ها را به صورت صدا (موسیقی، گفتار، بوق ماشین، و غیره) تفسیر می کند. در واقع، مغز مهم ترین بخش مکانیسم شنوایی است. 

کم شنوایی در کجای گوش ایجاد می شود؟

کم شنوایی می تواند در گوش خارجی، گوش میانی، و گوش داخلی یا مغز ایجاد شود. نتایج آزمون های مختلف شنوایی مشخص می کند که کم شنوایی در کجا به وجود آمده است.

کم شنوایی چگونه اندازه گیری می شود؟

صدا در ارتفاع های مختلفی با عنوان «فرکانس» و در سطوح مختلف بلندی با عنوان «شدت» به وجود می آید. واحد اندازه گیری فرکانس، «هرتز» (Hz) و واحد اندازه گیری شدت، دسی بل (dB) است. طیف ارتفاع هایی که ما می شنویم شامل فرکانس های پایین (250 هرتز) و فرکانس های بالا (8000 هرتز) است. طیف شدت هایی که ما می شنویم از صفر دسی بل (صدای خیلی آهسته) تا 120 دسی بل (صدای خیلی بلند) است. آزمون شنوایی عبارت است از اندازه گیری این که هر فرکانسی را در چه شدتی می شنویم.

پایین ترین سنی که شنوایی کودک قابل اندازه گیری است، چیست؟

شنوایی کودک بلافاصله بعد از تولد قابل اندازه گیری است.

 

 

دیدگاه ها