ششمین کارگاه مقدماتی AVT برگزار شد

ششمین کارگاه مقدماتی AVT برگزار شد

ششمین دوره کارگاه مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی ( AVT ) در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی در مرکز توان بخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سروش شیراز برگزار گردید...

ادامه مطلب...


پنجمین کارگاه مقدماتی AVT برگزار شد

پنجمین کارگاه مقدماتی AVT برگزار شد

پنجمین دوره کارگاه مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی در مرکز توان بخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سروش شیراز برگزار گردید...

ادامه مطلب...


دومین کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

دومین کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

دومین دوره کارگاه پیشرفته رویکرد شنیداری - کلامی (AVT) در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی توسط مرکز توان بخشی سروش شیراز برگزار گردید...

ادامه مطلب...


کارگاه مقایسه رویکردهای توان بخشی Auditory-Verbal و Auditory-Oral

کارگاه مقایسه رویکردهای توان بخشی Auditory-Verbal و Auditory-Oral

مرکز توان بخشی سروش با همکاری گروه گفتاردرمانی دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار کرد...

ادامه مطلب...


کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

اولین دوره کارگاه پیشرفته رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی توسط مرکز توان بخشی سروش شیراز برگزار گردید...

ادامه مطلب...


شروع ثبت نام در اولین دوره پیشرفته کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

شروع ثبت نام در اولین دوره پیشرفته کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

اولین دوره پیشرفته کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی با امتیاز بازآموزی توسط مرکز توان بخشی سروش...

ادامه مطلب...


چهارمین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

چهارمین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

چهارمین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی در مهرماه سال 94 ...

ادامه مطلب...


دومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

دومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

دومین کارگاه مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی جهت آموزش و توان بخشی کودکان کم شنوا و ناشنوا ...

ادامه مطلب...


اولین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

اولین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

اولین دوره مقدماتی کارگاه رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی...

ادامه مطلب...


سومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

سومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

سومین دوره مقدماتی کارگاه رویکرد شنیداری-کلامی توسط ...

ادامه مطلب...